C语言程序设计CAP-第7章编程题-多项式加法

文章目录

即将上大学了,准备上一些先修课,翁恺老师的课感觉非常不错,我是一个初学者,有啥错误大佬们别打我。

依照学术诚信条款,我保证此作业是本人独立完成的,未完成该项作业的同学请完成后再来。

此编程题的题目如下

简单分析一下

题目要求输入的数合并同类项后按照幂次大小排序,这里值得注意的是,如系数或幂次为1都应该省略;当输入为0 0,0 0时,输出0;可以有负数输入;了解了这些细节以后,就该考虑怎么做了。 我首先想到的是用二维数组存数据,结果写了600多行依然没解决(没考虑到可以有负数输入),只能另想办法。最后我发现可以利用数组的[]来储存幂次,值来存系数,这样工作量大大减少,故开始部分可以这样写

int number[101] = {0}; //题目说处理最大的幂为100,加上0即是最大量为101;初始化为0
int max = 0, cnt = 0;

for (int i = 0; i < 2; i++) //输入两组数据
{
  int sum, j;
  do
  {
    scanf("%d %d", &j, &sum);
    if (j > cnt)
      cnt = j; //记录输入的最大幂次
    number[j] += sum; //相同幂次的值相加
  } while (j > 0); //输入0停止
}

for (int i = cnt; i >= 0; i--)
{
  if (number[i] != 0)
  {
    max = i; //记录有效的最大幂次,因为'某个幂次的系数为0,就不出现在输入数据中'不代表我不能输入如 6 2, 6 -2;
    break;
  }
}

值得注意的是,我们创建了大小为101的数组,每个量都被初始化为0,即系数为零,所以我们应该跳过输出这些量;还要判断当输入的值都是 0 0的情况;判断为系数为1的情况;判断幂次为1的情况;判断幂次为0的情况;判断系数与幂次都为1的情况。种种情况考虑到的话,可以写出如下代码

for (int i = max; i >= 0; i--)
{
  if (number[i] == 0)
  {
    if (max == 0)
      printf("0");
    else
      continue;
  }
  else if (i == 0)
  {
    if (number[i] != 0)
      if (i == max || number[i] < 0)
        printf("%d", number[i]);
      else
        printf("+%d", number[i]);
  }
  else if (i == 1)
  {
    if (number[i] == 1)
      if (i == max)
        printf("x");
      else
        printf("+x");
    else if (i == max || number[i] < 0)
      if (number[i] == -1)
        printf("-x");
      else
        printf("%dx", number[i]);
    else
      printf("+%dx", number[i]);
  }
  else
  {
    if (number[i] == 1)
      if (i == max)
        printf("x%d", i);
      else
        printf("+x%d", i);
    else if (i == max || number[i] < 0)
      if (number[i] == -1)
        printf("-x%d", i);
      else
        printf("%dx%d", number[i], i);
    else
      printf("+%dx%d", number[i], i);
  }
}

整体代码可为

#include <stdio.h>

int main(int argc, char const *argv[])
{
  int number[101] = {0};
  int max = 0, cnt = 0;

  for (int i = 0; i < 2; i++)
  {
    int sum, j;
    do
    {
      scanf("%d %d", &j, &sum);
      if (j > cnt)
        cnt = j;
      number[j] += sum;
    } while (j > 0);
  }

  for (int i = cnt; i >= 0; i--)
  {
    if (number[i] != 0)
    {
      max = i;
      break;
    }
  }

  for (int i = max; i >= 0; i--)
  {
    if (number[i] == 0)
    {
      if (max == 0)
        printf("0");
      else
        continue;
    }
    else if (i == 0)
    {
      if (number[i] != 0)
        if (i == max || number[i] < 0)
          printf("%d", number[i]);
        else
          printf("+%d", number[i]);
    }
    else if (i == 1)
    {
      if (number[i] == 1)
        if (i == max)
          printf("x");
        else
          printf("+x");
      else if (i == max || number[i] < 0)
        if (number[i] == -1)
          printf("-x");
        else
          printf("%dx", number[i]);
      else
        printf("+%dx", number[i]);
    }
    else
    {
      if (number[i] == 1)
        if (i == max)
          printf("x%d", i);
        else
          printf("+x%d", i);
      else if (i == max || number[i] < 0)
        if (number[i] == -1)
          printf("-x%d", i);
        else
          printf("%dx%d", number[i], i);
      else
        printf("+%dx%d", number[i], i);
    }
  }

  return 0;
}

结果

原文链接:,转发请注明来源!

发表评论